Synonym für frostig

frostig - Adjektiv

frostig - Synonyme mit Bedeutung

kühl - Bedeutung für frostig (Adjektiv)

eiskalt - Bedeutung für frostig (Adjektiv)

herzlos - Bedeutung für frostig (Adjektiv)

unzugänglich - Bedeutung für frostig (Adjektiv)

abgekühlt - Bedeutung für frostig (Adjektiv)

kalt - Bedeutung für frostig (Adjektiv)

unterkühlt - Bedeutung für frostig (Adjektiv)

lieblos - Bedeutung für frostig (Adjektiv)

verschneit - Bedeutung für frostig (Adjektiv)

verneinend - Bedeutung für frostig (Objekt)

Sonstige 1 (Adjektiv)

Sonstige 2 (Adjektiv)

Sonstige 3 (Adjektiv)

Sonstige 4 (Adjektiv)

Sonstige 5 (Adjektiv, Verb)

Sonstige 6 (Adjektiv)

Sonstige 7 (Adjektiv)

Sonstige 8 (Adjektiv)

Sonstige 9 (Adjektiv)

Sonstige 10

Sonstige 11 (Adjektiv)

Sonstige 12 (Adjektiv)

Sonstige 13 (Adjektiv)

Sonstige 14 (Adjektiv)

Sonstige 15 (Substantiv)

Sonstige 16 (Adjektiv)

Sonstige 17 (Adjektiv)

Sonstige 18 (Substantiv)

Sonstige 19 (Adjektiv)