Synonym für begrenzt

begrenzt - Adjektiv

begrenzt - Synonyme mit Bedeutung

schmal - Bedeutung für begrenzt (Adjektiv)

beschränkt - Bedeutung für begrenzt (Adjektiv)

erdgebunden - Bedeutung für begrenzt (Adjektiv)

spießbürgerlich - Bedeutung für begrenzt (Adjektiv)

übergenau - Bedeutung für begrenzt (Adjektiv)

karg - Bedeutung für begrenzt (Adjektiv)

verhältnismäßig - Bedeutung für begrenzt (Objekt)

gebietsweise - Bedeutung für begrenzt (Adjektiv)

sterblich - Bedeutung für begrenzt (Adjektiv)

Sonstige 1 (Verb)

Sonstige 2 (Adjektiv)

Sonstige 3 (Adjektiv)

Sonstige 4