Synonym für bankrott

bankrott - Adjektiv

bankrott - Synonyme mit Bedeutung

zahlungsunfähig - Bedeutung für bankrott (Adjektiv)

Katastrophe - Bedeutung für bankrott (Substantiv)

ohne Geld - Bedeutung für bankrott (Adjektiv)

abgestorben - Bedeutung für bankrott (Adjektiv)

vernichtet - Bedeutung für bankrott (Adjektiv)

Misserfolg - Bedeutung für bankrott (Substantiv)

Endpunkt - Bedeutung für bankrott (Substantiv)

Ruin - Bedeutung für bankrott (Substantiv)

Sonstige 1

Sonstige 2 (Adjektiv)

Sonstige 3

Sonstige 4 (Verb)

Sonstige 5 (Verb)

Sonstige 6 (Substantiv)

Sonstige 7 (Substantiv)

Sonstige 8

Sonstige 9 (Adjektiv)

Sonstige 10