Synonym für schwabbelig

schwabbelig - Adjektiv

schwabbelig - Synonyme mit Bedeutung

weich - Bedeutung für schwabbelig (Adjektiv)

gallertartig - Bedeutung für schwabbelig (Adjektiv)

geschwollen - Bedeutung für schwabbelig (Adjektiv)

quabbelig - Bedeutung für schwabbelig (Adjektiv)

weniger - Bedeutung für schwabbelig (Objekt)

Sonstige 1 (Adjektiv)

Sonstige 2 (Adjektiv)

Sonstige 3

Sonstige 4 (Adjektiv)

Sonstige 5 (Adjektiv)

Sonstige 6 (Adjektiv)

Sonstige 7 (Adjektiv)

Sonstige 8 (Adjektiv)

Sonstige 9 (Adjektiv)

Sonstige 10 (Substantiv)

Sonstige 11 (Adjektiv)

Sonstige 12 (Adjektiv)

Sonstige 13 (Adjektiv)

Sonstige 14 (Verb)

Sonstige 15 (Adjektiv)

Sonstige 16 (Adjektiv)

Sonstige 17

Sonstige 18

Sonstige 19 (Adjektiv)

Sonstige 20 (Adjektiv)

Sonstige 21 (Adjektiv)

Sonstige 22 (Verb)