Synonym für kompakt

kompakt - Adjektiv

kompakt - Synonyme mit Bedeutung

eng - Bedeutung für kompakt (Adjektiv)

massiv - Bedeutung für kompakt (Adjektiv)

zusammengedrückt - Bedeutung für kompakt (Adjektiv)

Sonstige 1 (Adjektiv)

Sonstige 2 (Adjektiv)

Sonstige 3 (Adjektiv)

Sonstige 4 (Adjektiv)

Sonstige 5 (Adjektiv)

Sonstige 6 (Adjektiv)

Sonstige 7 (Substantiv)

Sonstige 8 (Adjektiv)

Sonstige 9 (Adjektiv)

Sonstige 10 (Adjektiv)

Sonstige 11 (Adjektiv)

Sonstige 12 (Verb)

Sonstige 13 (Adjektiv)

Sonstige 14 (Adjektiv)

Sonstige 15

Sonstige 16

Sonstige 17 (Adjektiv)

Sonstige 18

Sonstige 19 (Adjektiv)