Synonym für frei

frei - Adjektiv

frei - Synonyme mit Bedeutung

ledig - Bedeutung für frei (Adjektiv)

selbstständig - Bedeutung für frei (Adjektiv)

fehlerlos - Bedeutung für frei (Adjektiv)

aus dem Gedächtnis - Bedeutung für frei (Adjektiv)

nackt - Bedeutung für frei (Adjektiv)

freundschaftlich - Bedeutung für frei (Adjektiv)

hemmungslos - Bedeutung für frei (Adjektiv)

verwendbar - Bedeutung für frei (Adjektiv)

ungezügelt - Bedeutung für frei (Adjektiv)

gelöst - Bedeutung für frei (Adjektiv)

hüllenlos - Bedeutung für frei (Adjektiv)

ungezwungen - Bedeutung für frei (Adjektiv)

umsonst - Bedeutung für frei (Objekt)

formlos - Bedeutung für frei (Adjektiv)

salopp - Bedeutung für frei (Adjektiv)

fakultativ - Bedeutung für frei (Adjektiv)

kostenlos - Bedeutung für frei (Adjektiv)

freimütig - Bedeutung für frei (Adjektiv)

gratis - Bedeutung für frei (Objekt)

leger - Bedeutung für frei (Adjektiv)

entblößt - Bedeutung für frei (Adjektiv)

schuldenfrei - Bedeutung für frei (Adjektiv)

unbesetzt - Bedeutung für frei (Adjektiv)

freiheitsliebend - Bedeutung für frei (Adjektiv)

lose - Bedeutung für frei (Adjektiv)

sinnentsprechend - Bedeutung für frei (Adjektiv)

bedingungslos - Bedeutung für frei (Adjektiv)

zwanglos - Bedeutung für frei (Adjektiv)

autark - Bedeutung für frei (Adjektiv)

unbehindert - Bedeutung für frei (Adjektiv)

ungehindert - Bedeutung für frei (Adjektiv)

autonom - Bedeutung für frei (Adjektiv)

unbenutzt - Bedeutung für frei (Adjektiv)

unbewacht - Bedeutung für frei (Adjektiv)

objektiv - Bedeutung für frei (Adjektiv)

improvisiert - Bedeutung für frei (Adjektiv)

unvorbereitet - Bedeutung für frei (Objekt)

umsonst - Bedeutung für frei (Adjektiv)

unverkrampft - Bedeutung für frei (Adjektiv)

unbehindert - Bedeutung für frei (Objekt)

Sonstige 1 (Adverb,Adjektiv)

Sonstige 2 (Adjektiv)

Sonstige 3 (Adjektiv,Konjunktion)

Sonstige 4 (Konjunktion,Modalpartikel,Adverb)

Sonstige 5 (Adjektiv)

Sonstige 6

Sonstige 7 (Verb)

Sonstige 8 (Adjektiv)

Sonstige 9 (Adverb)

Sonstige 10 (Adjektiv)

Sonstige 11 (Adjektiv)

Sonstige 12 (Adjektiv)

Sonstige 13 (Adjektiv)

Sonstige 14

Sonstige 15 (Verb)

Sonstige 16 (Substantiv)

Sonstige 17

Sonstige 18 (Konjunktion)

Sonstige 19 (Adverb)

Sonstige 20 (Substantiv)

Sonstige 21 (Substantiv)

Sonstige 22 (Substantiv)

Sonstige 23

Sonstige 24

Sonstige 25

Sonstige 26 (Adjektiv)

Sonstige 27 (Adjektiv)

Sonstige 28 (Adjektiv, Verb)

Sonstige 29 (Adjektiv)

Sonstige 30 (Adjektiv)

Sonstige 31 (Adjektiv)

Sonstige 32 (Adjektiv)

Sonstige 33 (Adjektiv)

Sonstige 34 (Verb)

Sonstige 35 (Verb)

Sonstige 36

Sonstige 37 (Adjektiv)

Sonstige 38

Sonstige 39 (Adjektiv)

Sonstige 40

Sonstige 41 (Verb)

Sonstige 42 (Adjektiv)