Synonym für aktenkundig

aktenkundig - Adjektiv

aktenkundig - Synonyme mit Bedeutung